top of page

FAST ELPRIS I MINST 25 ÅR

I Sverige har vi förutsättningarna för att utnyttja solen som energikälla.
Solenergi är ett hållbart alternativ som ger ett fast elpris i minst 25 år på egen- producerad el. Dessutom är ett solcellssystem helt tyst och i stort sett underhållsfritt.

Grunderna

Energi från solen

Solen är en gratis energikällla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljus till elektricitet. Detta görs genom användande av solcells- paneler.

Hur fungerar solceller?

Solcellssystem omvandlar ljus till elektricitet genom ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och polymerresin. De varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är hundratals kvadratmeter, gjorda av en serie sammanlänkade moduler. När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar flöda genom materialet och genererar likström som transporteras genom en kabel till en växelriktare. Denna omvandlar likströmmen till 230V växelström så att den kan anslutas till elnätet.
 

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler som vanligtvis är 1x1,65 m. Av dessa kan man bilda en serie moduler som i princip kan bli hur stor som helst. För att kunna anpassas till olika typer av tak, eller sättas på en fasad, kan solcellssystem monteras både vertikalt och horisontellt.

Vad betyder kWp och kWh?

Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). Detta indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Tillgänglig installationsyta avgör hur många kWp man får plats med i sitt solcellssystem. Den totala mängden el systemet genererar på ett år mäts i kilowattimmar (kWh). Väderstreck, vinkel, skuggning och hur solig platsen är påverkar produktionen, liksom systemets storlek (i kWp).

Faktorer

Riktning och lutning

För optimal prestanda sett över ett år bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning mellan 10° och 50° mot horisontalplanet. System som riktas rakt östligt och rakt västligt fungerar också, även om effekten kommer att bli mindre. Installation rekommenderas inte på tak vända mot norr. Mängden el som genereras av ett solcellssystem varierar också beroende på var i Sverige installationen görs.

Takytans form

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler på ca 1,6 m2, vilket möjliggör montering på de flesta tak. Ett 3 kWp-system bestående av 12 paneler som tillsammans upptar en yta på 15 m2 genererar ungefär 2800 kWh per år.

Rexel_Solenergi_4sid_tryck2018.png

Tabellen ovan visar takets optimala lutning och riktning.
Varje system genererar olika mängder kWh per år.

Skuggning

Skuggning av en enskild modul påverkar hela systemets prestanda eftersom alla moduler är ihopkopplade. En viss skuggning kan tillåtas tidigt eller sent på dagen utan att verkningsgraden påverkas särskilt mycket. Innan installation påbörjas bör kontrolleras om det finns träd, skorstenar,antenner eller ventilationsrör som skulle kunna skugga panelerna. En vanlig lösning, som ofta används vid installation på villatak, är att montera så kallade micorinverters. Det innebär att en microinverter kopplas till varje panel. Om en panel skuggas påverkas endast den panelen. Vanligast är dock att man använder stränginverters där panelerna kopplas i serie. Det ger en kostnadseffektiv anläggning men kräver skuggfria lägen. Solcellssystem är inte helt beroende av direkt solljus. De kan fortfarande producera energi även om det är molnigt. Molniga dagar genereras ungefär 1/3 av energin jämfört med soliga dagar under samma årstid.

Skärmavbild 2018-11-18 kl. 11.07.39.png

Tabellen ovan visar hur mycket energi ett system riktat mot söder med 2.2 kWp vanligtvis genererar varje månad. Under vintermånaderna genereras avsevärt mycket mindre energi jämfört med sommarmånaderna.

* Energigenerering per månad i kWh

Anslutning till elnätet

Allmänt om anslutning

De allra flesta solcellssystem installeras i byggnader som redan är anslutna till elnätet. Solpanelerna ansluts till nuvarande system och elen som genereras används antingen i fastigheten eller exporteras till elnätet, beroende på hur mycket el som används för stunden.

Regler

Enligt Elsäkerhetsverket är allt utförande som ingår i en solcellsanläggning behörighetskrävande med undantag för montage av enskild panel. Vid allt montage och hopkoppling är det viktigt att leverantörens anvisningar följs.

Om bygglov, bidrag & avdrag

Bidrag och avdrag

Det finns investeringsstöd att söka för övergång till förnybar energi. Länsstyrelsen beslutar om stöd när det gäller privatpersoner och företag, offentlig verksamhet, organisationer, bostadsrättsföreningar etc.

Investeringsstödet är för närvarande 30% för privatpersoner och företag. Lantbruk kan få upp till 40%. Investeringsstödet gäller för både material och arbete.

Som egen producent av el (s.k. mikroproducent) har du även rätt till  60 öre i skatterduktion vid försäljning av överskottet.


Ett beviljat investeringsstöd kan inte kombineras med ROT- avdrag. 

Bygglov

Lokalt finns olika regler beträffande bygglov för solcellsanläggningar. Särskilda regler kan också gälla för installationer på platta tak, k-märkta byggnader samt världskulturarv och naturvårdsområden. Vi rekommenderar att en kontroll hos byggnadsnämnden i respektive kommun görs innan installation påbörjas.

Vi rekommendrar också fastighetsägare att informera aktuellt försäkringsbolag om installationen eftersom detta kanske måste noteras som ett sakförhållande på försäkringen.

bottom of page